ZOLiRM.IV/381-2/2021 Dostawa mebli

piątek, Lipiec 2, 2021 - 09:35

Nr postępowania: ZOLiRM.IV.381-2/2021

Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul. Mogileńska 42 NIP 782-14-13-161 REGON 631137029 e-mail: sekretariat@mogilenska.pl Strona internetowa: http://mogilenska.pl/ tel. 61 8738 702, 61 8738 724 fax 61 8738 703 godziny pracy: 7:30 – 15:00

Tryb udzielenia zamówienia:

Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji – art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

Rodzaj zamówienia: dostawy: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3 - Meble, Dodatkowy przedmiot zamówienia: 39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części, 39120000-9 Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki, 39121000-6 Biurka i stoły, 39131000-9 Regały biurowe

Określenie przedmiotu: dostawa mebli

Termin składania ofert: 15/07/2021 godzina 12:00

Termin otwarcia ofert : 15/07/2021 godzina 14:00

Zmiana treści SIWZ i terminu otwarcia ofert

Nowy termin składania ofert: 16 lipca 2021 r. o godzinie: 11:00.
Nowy termin otwarcia ofert: 16 lipca 2021 r. o godzinie: 13:00.

Dokumenty zamówienia są dostępne na stronie prowadzonego postępowania TUTAJ

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fd9bd04c-40e8-4d37-9d88-32007a69968a