Udostępnianie dokumentacji medycznej

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Zgodnie z art.27 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  1. Do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
  2. Poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
  3. Przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  4. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  5. Na informatycznym nośniku danych.

Wysokość odpłatności określa art. 28 w/w ustawy. Podstawę wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej składa się w Sekretariacie w budynku głównym Zakładu (tel.: 618-738-702).

ZałącznikRozmiar
Plik Udostępnianie dokumentacji medycznej14.64 KB