ZOLiRM.IV/381-3/2019 - Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego

poniedziałek, Maj 27, 2019 - 13:47

Numer sprawy: ZOLiRM.IV/381-3/2019

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul. Mogileńska 42 NIP 782-14-13-161 REGON 631137029 e-mail: sekretariat@mogilenska.pl Strona internetowa: http://mogilenska.pl/ tel. 61 8738 702, 61 8738 724 fax 61 8738 703 godziny pracy: 7:30 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 ustawy PZP w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 

Rodzaj zamówienia: usługa

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot zamówienia: 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego, Dodatkowy przedmiot zamówienia: 71540000-5 Usługi zarządzania budową, 71600000-4 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej, 71700000-5 Usługi nadzoru i kontroli, 71631300-3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego, 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

 

Określenie przedmiotu: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy przebudowie i rozbudowie ZOLiRM o dodatkowe skrzydło wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, sieci elektroenergetycznej SN i stacji transformatorowej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu

 

Termin składania ofert: do 4.06.2019 r. do godziny 13.45, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, sekretariat.

Termin otwarcia ofert: 4.06.2019 r. godzina 14.00, miejsce: w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Poznań 61-044, ul. Mogileńska 42, p. Działu Techniczno-Gospodarczego

 

Zał. nr 7 Dokumentacja budowlano-wykonawcza dot. planowanej rozbudowy:

http://www.mogilenska.pl/pliki/ZOLiRM_Mogilenska_rozbudowa.zip