KONKURS NA ZASTĘPCĘ KIEROWNIKA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ

poniedziałek, Listopad 19, 2018 - 11:23

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Rozporządzenie z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych

rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, a także zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95 /46 WE, oraz w oparciu o Ramowy Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu.
I. Wymagania kwalifikacyjne kandydata zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami:
1) tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny;
2) co najmniej 8 – letni staż pracy w zawodzie lekarza.

II. Wymagania dodatkowe:
1) Lekarz specjalista w zakresie: rehabilitacji lub interny
III. Wymagane dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, w tym dokumenty potwierdzające posiadanie prawa wykonywania zawodu;
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4) dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
IV. Wymagane dokumenty (w szczególności określone w pkt. III.4) kandydaci powinni składać w oryginałach, bądź w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, podpisanego własnoręcznym czytelnym podpisem składającym się z imienia i nazwiska. Na prośbę Komisji Konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
V. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu, udostępnione są do wglądu w Sekretariacie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu, w dniach roboczych w godzinach od 9:00 – 15:00.
VI. Dokumenty, o których mowa w pkt. III, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają Dyrektorowi Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu w zamkniętych kopertach, na których umieszczone jest ich imię, nazwisko, adres, numer telefonu i dopisek „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu”.
Dokumenty należy przesłać na adres: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu, ul. Mogileńska 42, 61 – 044 Poznań, lub składać bezpośrednio w Sekretariacie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu. Dokumenty można składać w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
VII. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
VIII. Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu i nie będą brane pod uwagę w dalszej części postępowania konkursowego.
IX. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert nastąpi w dniu 17.12.2018 r., w siedzibie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu, ul. Mogileńska 42, 61 – 044 Poznań.